Taba - Mixing Bowl for Kitfo

Origin: Ethiopia

Ingredients: